دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

زید زراد گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود هرگاه از منزل خود بیرون شدید صدقه بدهید و بگویید خداوندا مرا در سایه حمایت خود قرار بده و به من سلامتی به بخش و رویارویی من قرار بده این صدقه را برای سلامت و عافیت و مغفرت و برگرداندن انواع بلایا خداوند داد این صدقه را برای من اما من قرار بده و حجاب و پوشش و مانع و نگاهبان از هر ناخوشی و هر چیزی که از آن می هراسم و همه بلاها که به راستی تو بسیار بخشنده و گرامی هستی.
دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن